• CLASSIFIED EMPLOYEES

  Office Staff

  Karen Handley - Secretary/Bookkeeper      khandley@tcss.net

  Stephanie Culp - Registrar/Secretary         skculp@tcss.net

  Michelle Channell - Clerical ParaEducator  mkchannell@tcss.net

  Sarah Black-LPN                                        sblack@tcss.net

                

  ParaEducators

  Angela Robinett -SPE ParaEducator  

  Sarah Handley - SPE ParaEducator                                         

  Kristian Blake - ParaEducator                                

  Lara Brewer - P.E. ParaEducator                             

   

  Pre-K Auxillary Teachers

  Jonica Lemley

  Erika Miller

  Devita Williams-Pratt

   

  Custodians

  Jacob Feltman

  Debra Hosmer                                                     

  Teresa Jacobs                                       

  InSchool Suspension Instructor (ISI)

  Bonnie Riker

  CNP

  Rachel King - Manager

  Susan Clemmons-Asst. Manager

  Dee Bentley

  Amber Hogue

  Rhonda McCay

  Samantha Woods